Produktovod 100 Gok

TEHNIČKI PODACI:

Produktovod promjera Æ4” (Æ114,3 x 5,56) za transport ukapljenog naftnog plina (UNP – smjesa propana i butana) izgrađen je prvobitno od Ivanić Grada (pogon ETAN) do tadašnje tvornice OKI.
Prije otprilike 25 godina produktovod je od postojećeg priključka na istočnoj strani tvornice OKI (stacionaža 0 ± 00) produljen do skladišta INA – PLINA (danas PROPLIN) na Radničkoj cesti 216 (stacionaža 4 + 834,50).
Produktovod je ukopan u zemlju na prosječnoj dubini 1,2 – 1,6 m. Na mjestu križanja s odvodnim kanalom (GOK) produktovod prolazi iznad vodnog lica po namjenski izgrađenom cijevnom mostu duljine 30,70 m .
Dosadašnje mjesto prelaza postojećeg GOK-a (cijevni most) napušta se i kao novi oslonac se koristi betonski most projektiran za potrebe čeličnog vodoopskrbnog cjevovoda DN 1000.

Produktovod se polaže u rov širine 0,60 m na isplaniranu podloga od pijeska debljine 10 cm.
U pojasu širokom 5 m s jedne i druge strane cjevovoda (računato od njegove osi) zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.
Nakon izgradnje produktovoda zabranjeno je u pojasu širine 30 m (lijevo i desno od njegove osi) graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda.

Minimalna dubina ukapanja cjevovoda, mjereno od gornjeg ruba cijevi, pri svladavanju prepreka mora iznositi:

– od dna odvodnih jaraka prometnica>1,00 m

– od dna reguliranih korita vodenih tokova>1,00 m

– od gornjeg ruba ceste>1,35 m

– od gornjeg ruba praga željezničke pruge>1,50 m

– od gornjeg ruba pruga industrijskog
kolosijeka>1,00 m

– od dna nereguliranih korita vodenih tokova>1,50 m

Projektirani cjevovod izradit će se iz (prema fizikalnim i kemijskim svojstvima) odgovarajućih čeličnih cijevi. U svrhu zaštite od korozije cijevi se tvornički predizoliraju ekstrudiranim polietilenom kvalitete PE 80 ili PE 100.
Čelične cijevi i fitinzi predviđeni za ugradnju u projektirani cjevovod moraju odgovarati hrvatskim odnosno stranim normama i standardima:
Sve armature i zaporni organi kao i sigurnosna i regulacijska oprema projektirani su nazivnog tlaka NP 40, odnosno klase 300 po američkome ANSI standardu.
Na mjestima horizontalnih ili vertikalnih skretanja trase obavezno se ugrađuju tvornički proizvodeni cijevni lukovi.
Izvan zemlje cijevi se preko namjenskih oslonaca oslanjaju na čelične konzole i učvršćuju u bočnu stijenu betonskog mosta za vodoosprkbni cjevovod DN 1000. Oslonci su konsturirani tako da ne oštećuju izolaciju. Toplinska izolacija otvorenog cjevovoda izvodi se sa jastucima mineralne vune u zaštitnom plaštu od Al-lima.
Nadzemni dio cjevovoda je električno odvojen od podzemnog dijela i mora biti uzemljen.

Prije nego što se cjevovod zatrpa, oštećenja izolacije na cjevovodu moraju se ispitati visokonaponskim detektorom.
Temeljem tlačne probe ispituje se produktovod na čvrstoću i nepropusnost. Tlačna proba se provodi tek kad su svi dijelovi plinovoda završeni i spojeni uključivo po mogućnosti i prespoji na postojeće plinovode, te kad su poluzatrpani.
Da bi se spriječilo oštećenje kod eventualnih budućih radova i olakšalo lociranje cjevovoda, prije konačnog zatrpavanja cjevovoda na dubini od 0,5 m ispod kote terena ugraditi će se polietilenska traka za upozorenje.

Pri puštanju produktovoda u rad potrebno je onemogućiti stvaranje eksplozivne smjese plin-zrak. To se postiže ubacivanjem inertnog plina (dušika) na početku novoizgrađene dionice u smjeru strujanja plina, u ovom slučaju sekcijska armatura SA-1. Na kraju produktovoda u krugu PROPLINA ispuhuje se zrak odnosno inertni plin
Na projektiranom dijelu cjevovoda postoje nadzemne instalacije koje je potrebno štititi od atmosferskih pražnjenja i akumulacije statičkog elektriciteta.

Prema uvjetima Hrvatskih željeznica potrebno je uzemljiti zaštitnu cijev na prijelazu ispod elektrificirane željezničke pruge Sesvete – Velika Gorica.
Cjevovod izgrađen sukladno ovom projektu i ukoliko se primjereno održava u što je uključen i neprekidni rad katodne zaštite može imati trajnost 30 do 40 godina.
Ukupna duljina izmiještenog produktovoda DN 100 iznosi L = 144 m.

Kategorija:
Skip to content